Zorgplicht legionellapreventie in Drinkwaterwet en -besluit

De zorgplicht legionellapreventie in de Drinkwaterwet voor eigenaren t.a.v. collectieve waterinstallaties is terug te vinden in artikel 26 voor collectieve watervoorzieningen, artikel 30 voor collectieve leidingnetten en artikel 31 voor woning en overige installaties.

 

Belangrijk is hierbij te weten dat in artikel 1, lid 3 de exploitant  van een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet wordt gelijkgesteld aan de eigenaar, alleen voor de uitvoering en naleving van verplichtingen die in het algemeen tot die van de exploitant behoren

 

In artikel 33, lid 1 van het Drinkwaterbesluit wordt voor collectieve leidingnetten een verbinding gemaakt met de artikelen die van overeenkomstige toepassing zijn. Eén ervan is artikel 12, “Relatie met zorgplicht deugdelijk drinkwater”, waarin de verwijzing naar artikel 21, lid 1 van de Drinkwaterwet.

 

In dit artikel staat dat de eigenaar zorg draagt dat het drinkwater geen organismen, parasieten of stoffen bevat, in aantallen per volume-eenheid of concentraties, die nadelige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben.

Drinkwaterwet

wetten.overheid.nl/BWBR0026338

 

Artikel 26 (Dww)

De eigenaar van een collectieve watervoorziening draagt er zorg voor dat het ontwerp en de staat van die collectieve watervoorziening alsmede de toestellen en leidingen die daarvan deel uitmaken en die middellijk of onmiddellijk zijn aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of van een andere collectieve watervoorziening, dan wel op een collectief leidingnet, geen gevaar voor verontreiniging van dat leidingnet en van het door middel van die leidingen en toestellen aan consumenten of andere afnemers ter beschikking gestelde drinkwater kunnen opleveren.

Artikel 30 (Dww)

De eigenaar van een collectief leidingnet draagt er zorg voor dat het ontwerp en de staat van dat collectieve leidingnet alsmede de toestellen en leidingen die daarvan deel uitmaken en die middellijk of onmiddellijk zijn aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of collectieve watervoorziening, dan wel op een ander collectief leidingnet, geen gevaar kunnen opleveren voor verontreiniging van dat andere leidingnet en van het door middel van de bedoelde toestellen en leidingen aan consumenten of andere afnemers ter beschikking gestelde drinkwater

 

Artikel 31(Dww)

De eigenaar van een woninginstallatie of andere installatie, niet zijnde een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet, draagt er zorg voor dat de staat van die installatie en van de toestellen en leidingen die daarvan deel uitmaken en die middellijk of onmiddellijk zijn aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of een collectieve watervoorziening, dan wel op een collectief leidingnet, geen gevaar kunnen opleveren voor verontreiniging van dat leidingnet of collectieve leidingnet en van het door middel van de bedoelde leidingen en toestellen aan consumenten en andere afnemers ter beschikking gestelde drinkwater.

Artikel 1, lid 3 (Dww)

Voor de uitvoering en naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet, indien deze niet zelf dat bedrijf, die voorziening of dat leidingnet exploiteert, gelijkgesteld de exploitant daarvan, voor zover het betreft de uitvoering van maatregelen of de naleving van verplichtingen die, naar gebruikelijk is, behoren tot de bevoegdheid van een exploitant.

 

Artikel 21, lid 1 (Dww)

De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat het drinkwater dat hij aan consumenten of andere afnemers ter beschikking stelt, geen organismen, parasieten of stoffen bevat, in aantallen per volume-eenheid of concentraties, die nadelige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben.

Drinkwaterbesluit


http://wetten.overheid.nl/BWBR0030111

 

Artikel 33, lid 1 (Dwb)

De artikelen 12, 13, eerste lid, 14, 19, voor zover het betreft de in een collectief leidingnet toe te passen materialen, 21 tot en met 25, 26, eerste lid, en 44 en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een collectief leidingnet.

Artikel 12 (Dwb)

Voor zover de eigenaar van een drinkwaterbedrijf voldoet aan de in deze paragraaf opgenomen bepalingen en de daarop berustende voorschriften, voldoet hij daarmee, voor zover het betreft de in die bepalingen en voorschriften geregelde onderwerpen, tevens aan artikel 21, eerste lid, van de wet.

 

Drinkwaterbesluit  hoofdstuk  4

 

Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit bepaalt dat de eigenaren/beheerders van de daarin aangewezen (prioritaire) collectieve leidingwaterinstallaties een risicoanalyse voor legionellapreventie moeten uitvoeren.

Bij de vorming van aerosolen moeten ze:

·        indien nodig installatieaanpassingen doen

·        een beheersplan opstellen en uitvoeren

·        een logboek bijhouden

·        periodiek het water analyseren op legionellabacteriën.

 

Bekijk of download dit hoofdstuk uit het besluit op:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/geldigheidsdatum_02-03-2012#Hoofdstuk4

Besluit WHVBZ, Artikel 2a-d (Hygiene en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden)

Besluit dat op 1 december 2000 van kracht is geworden. Het besluit is een nadere uitwerking van de wet en bevat normen ten aanzien van onder meer de hygiëne en veiligheid. Door het besluit vielen voortaan ook therapiebaden onder de wet. Het besluit is van toepassing op badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater en waarvan tenminste één bassin een wateroppervlakte van 2 m2 of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter. In 2004 is een Wijzigingsbesluit van kracht geworden m.b.t. Legionellapreventie in de leidingwaterinstallaties . De legionellavoorschriften treft men aan in artikel 2.

Bekijk of download het besluit op:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003716

 

Wijzigingsbesluit WHVBZ

Het Wijzigingbesluit 2004 houdt in onder meer in dat men HIIIC van het Waterleidingbesluit van  toepassing verklaart op de leidingwaterinstallaties in zwem- en badgelegenheden. Per 1 juli 2011 is HIIIC van het Waterleidingbesluit vervangen door hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit.